تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص


بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به

رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها در صورت

تأمین موجودی و پاس نمودن چک، ارائه لا شه چک به شعبه، ارائه رضا یتنامه محضری

ذی نفع چک به شعبه، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودکردن آن به مدت

۱۳۸۲ در خصوص مرور /۳/ دو سال و مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب / ۹۹۹ مورخ ۱۱

زمان به صور ذیل امکان پذیر می باشد:

۱- تأمین موجودی : صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در م تن چک برگشت شده را به

حساب جاری خود واریز نموده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذی نفع چک،

بانک نسبت به رفع سوءاثر از آن بر اساس صورتحساب مشتری اقدام لازم را

.(۱۳۷۸/۸/ می نماید (بخشنامه طب/ ۲۶۶۶ مورخ ۸

۲- ارائه لاشه چ ک به شعبه : صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ

لاشه چک از ذی نفع، جهت رفع سوءاثر آن را به شعبه ارائه می نماید (بخشنامه

.(۱۳۷۸/۸/ طب/ ۲۶۶۶ مورخ ۸

.(۱۳۷۸/۸/ طب/ ۲۶۶۶ مورخ ۸

۳- ارائه رضایتنامه محضری ذی نفع چک به شعبه : صاحب حسا بجاری مبلغ چک را به

ذی نفع پرداخت نموده، اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت

رفتن، سوختن و ...) به شعبه تحویل نمی شود. در این هنگام ذ ینفع چک با حضور در

دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام نموده و صاحب

حساب جاری با ارائه رضایتنامه ممهور به م هر دفترخانه به بانک، درخواست رفع

.(۱۳۷۸/۸/ سوءاثر از چک موردنظر را می نماید (بخشنامه طب/ ۲۶۶۶ مورخ ۸

۴- واریز مبلغ چک به حسا ب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲ سال : چنانچه

دسترسی به ذینفع چک امکان پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک

و یا رضایتنامه محضری ذی نفع به بانک نباشد، مشتری می تواند معادل وجه چک و

یا چکهای برگشتی ر ا به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبًا درخواست نمایدکه

مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب جهت پرداخت چک یا چکهای برگشتی نزد شعبه

مسدود و تا تعیین تکلیف قطعی چک و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت

٢

نباشد، این امر در صورتی است که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط

.(۱۳۸۰/۹/ مراجع قضایی مسدود نشده باشد (بخشنامه شماره طب/ ۳۵۰۰ مورخ ۱۷

: ۵- مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب/ ۹۹۹

،۱۳۸۲/۳/ به منظور مساعدت به مشتریان بانکها بخشنامه های طب / ۹۹۹ مورخ ۱۱

۱۳۸۵ به بانکها ابلاغ شد . /۹/ ۱۳۸۴ و طب / ۱۲۶۰ مورخ ۲۲ /۱۱/ طب/ ۲۳۰۰ مورخ ۲۶

براساس بخشنامه های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا

بدون ارائه مدارک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چکهای برگشتی و با مرور زمان در

صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری

جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند.

۱۳۸۲ در خصوص مدت نگهداری سوابق /۳/ اهم مفاد بخشنام ه طب / ۹۹۹ مورخ ۱۱

چکهای برگشتی در بانک اطلاعاتی این اداره به شرح ذیل می باشد:

افراد دارای سابقه چک برگشتی مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی

۱ فقره ۶ ماه

۲ فقره یک سال

۳ فقره دو سال

۴ الی ۱۲ فقره سه سال

۱۳ الی ۲۰ فقره چهار سال

۲۱ الی ۵۰ فقره هشت سال

۵۱ الی ۱۰۰ فقره ده سال

۱۰۱ فقره و بیشتر ۱۵ سال

لازم به ذکر است جهت آگاهی مشتریان از سوابق چکهای برگشتی موج ود خود

در بانک اطلاعاتی این بانک و چگونگی رفع سوءاثر از سوابق چکهای مذکور ، کلیه

۱۳۸۳ و /۱۲/ شعب بانکها بر طبق بخشنامه های بانک مرکزی (بخشنامه طب / ۲۵۱۰ مورخ ۲۴

۱۳۸۴ ) موظف به ارائه پرینت صورت کامل تعداد و مشخصات /۲/ طب/ ۲۰۳ مورخ ۱۴

چکهای برگشتی (درکلیه بانکهای کشور) جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور شدند.

توضیح ۱: زمانهای توقف یاد شده در جدول فوق از تاریخ آخرین چک ، مورد محاسبه

قرار می گیرد.

توضیح ۲: بانکها در مورد افرادی که مشمول شرط حذف سوابق از بانک اطلاعاتی ب ه شرح

جدول فوق بوده لیکن تاکنون ب ه دلیل تشابه مشخصات شناسنامه ای از سوابق مذکور رفع

٣

سوءاثر نشده باشد می توانند نسبت به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی موجود در پرینت

سوابق وی که مربوط به سایر شعب همان بانک و یا بانکهای دیگر می باشد نیز اقدام نمایند

.(۱۳۸۵/۹/ (بخشنامه شماره طب/ ۱۲۶۰ مورخ ۲۲

یادآوری می شود شعب بانکها موظفندگواهینامه های عدم پرداخت چک صادر شده را

مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداری نمایند و در صورتی که صاحبان حسابهای جاری دارای

چک برگشتی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، حسن نیت

خود را با تأمین وجه چک برگشت شده در بانک و یا ارائه رضایتن امه دارنده چک مزبور

اثبات نمایند از ارسال اطلاعات مربوط به چکهای برگشتی به بانک مرکزی خودداری

نمایند./ح


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها